کپی رایتینگ چیست || از صفر تا نود کپی رایتینگ (کپی رایتر کیست)

از صفر تا نود کپی رایتینگ کپی رایتینگ و مفهوم اصلی آن در بیزینس مربوط به یک محتوای نوشتاری است. در آن از کلمات استفاده شده تا مخاطب را تحت تاثیر و او را ترغیب میکند.برای درک مفهوم کپی رایتینگ ابتدا تصور کنید از شما خواسته شده است جمله یا...